SENIORENKAMPEERCLUB SKC

www.seniorenkampeerclub.nl

Privacy Policy

De Seniorenkampeerclub (SKC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Policy document willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De SKC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
Privacy Policy document;
• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Seniorenkampeerclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Policy document, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden en partners van leden
Persoonsgegevens van leden en partners worden door de SKC verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over / deelname aan: kampeerreizen en/of kampeeractiviteiten;
- Uitnodigingen voor bijeenkomsten;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Seniorenkampeerclub de volgende
persoonsgegevens van u en uw partner (indien van toepassing) vragen:
Voorletters; Roepnaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Geslacht; Adres, Postcode,
Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; IBANnummer; Kenteken.
De SKC legt, indien hij of zij daar mee akkoord gaat, bij de aanmelding van een lid de
inloggegevens vast in het kader van het regelen van de toegang tot het afgeschermde
gedeelte van de SKC-website.
SKC-leden hebben de mogelijkheid om hun persoonsgegevens uit te breiden in het
onderdeel Persoonsgegevens, dit onderdeel is beveiligd en is voor derden niet
toegankelijk m.u.v. de Ledenadministrateur en bij eventuele calamiteiten de
Webmasters.
Indien u geen prijs (meer) stelt op toegang tot het afgeschermde gedeelte van de SKC
website, dan kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een emailbericht te
sturen naar de ledenadministrateur van de SKC via de knop Info op de website onder
vermelding van uw naam, emailadres en lidmaatschapsnummer.
Uw persoonsgegevens worden door de Seniorenkampeerclub opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van het
lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking persoonsgegevens van ontvangers SKC MAGAZINE (leden, donateurs)
Persoonsgegevens van Magazine ontvangers worden door de Seniorenkampeerclub verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het informeren van de persoon d.m.v.
nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het aanmeldingsformulier
lidmaatschap SKC of de aanmeldingsgegevens donateur.
Voor de bovenstaande doelstelling kan de SKC de volgende persoonsgegevens van u
gebruiken: Voorletters; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres, postcode, woonplaats; Emailadres.
Uw persoonsgegevens worden door de SKC opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men lid is.
Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden
Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door de SKC verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van informatiebladen /
nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het informatieformulier bij het tabblad contact op de website van de SKC ;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de SKC de volgende persoonsgegevens van u
vragen: Voorletters; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door de SKC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van de SKC;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen/drukken/verzenden van de SKC Magazines en Reisboeken.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
De Seniorenkampeerclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens de SKC van
uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze
maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klikgedrag. Op de website van de SKC wordt d.m.v. een bezoekmenu en een teller het
aantal ingelogde leden van het afgeschermde gedeelte van de website bijgehouden. Dit
aantal is voor een ieder zichtbaar op de website. Door de SKC worden geen algemene
bezoekgegevens bijgehouden en/of gebruikt.
Gebruik van cookies.
De SKC maakt bij het gebruik maken van de website gebruik van cookies. Dit is een klein
bestandje die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie
van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om
het gebruik van de SKC website voor u gemakkelijker te maken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op!


Contactgegevens
Seniorenkampeerclub
Herodotuslaan 20
9404 EV Assen
secr@seniorenkampeerclub.nl